Audyt bezpieczeństwa

Naszym Klientom oferujemy kompleksową analizę informacji o stanie bezpieczeństwa ich firmy. Zlokalizowanie zagrożeń, sprawdzenie efektywności działań służb ochrony oraz zgodności stosowanych procedur z polityką bezpieczeństwa. Audyt Bezpieczeństwa pozwala ocenić posiadane przez Klienta zasoby i przedstawić rozwiązania zapewniające podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu. Proponowane systemy bezpieczeństwa uwzględniają następujące aspekty: prawny, organizacyjny, logistyczny, zabezpieczenie fizyczne i techniczne. Audyt ocenia zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, pomaga opracować procedury, regulaminy, instrukcje, plany ochrony określające działania niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu ochrony.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 

  • uzyskanie przygotowanej przez zespół zewnętrznych specjalistów obiektywnej opinii na temat faktycznego stanu audytowanych systemów,
  • potwierdzenie zgodności organizacji, funkcjonowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji audytowanych systemów z zapisami uregulowań prawnych, normatywnych oraz wewnętrznych dokumentów i procedur,
  • ustalenie stopnia przestrzegania przez pracowników ochrony obowiązujących procedur bezpieczeństwa,
  • ustalenie stopnia przestrzegania przez określone grupy pracowników i współpracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa,
  • zidentyfikowanie obszarów potencjalnego doskonalenia systemów zabezpieczenia technicznego i bezpośredniej ochrony fizycznej,
  • uzyskanie rekomendacji mających na celu eliminację ewentualnie stwierdzonych niezgodności oraz doskonalenie audytowanych systemów,
  • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji zasobów istotnych dla funkcjonowania obiektu,
  • możliwość weryfikacji poprawności identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń.

Partnerzy

ico01 tzmo
ico02 polimex
ico03 molewski